Personeelsbeleid

Kinderverblijf Small World werkt met gediplomeerd personeel, deze zijn minimaal spw3 geschoold, naast het SPW diploma zijn zij in het bezit van een geldig VOG verklaring, BHV-, EHBO diploma en geregistreerd in het personenregister.

Ons personeel werkt in een vast rooster zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Voor nul jarigen geldt dat zij maximaal 2 vaste gezichten zien, hiermee voldoen wij aan de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Taken van de pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding en verzorging van de groep kinderen die in het Kinderdagverblijf geplaatst zijn. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:

T.a.v. de kinderen:
1. De opvoeding, begeleiding en verzorging (samen met zijn/haar collega’s)
2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in overleg met collega’s, directeur en ouders/verzorgers; het observeren van kinderen en hierover rapporteren (bij voorkeur op basis van protocollen)
3. Het zorgen voor een goede en prettige sfeer op het Kinderdagverblijf
4. Het organiseren en het ondernemen van (recreatieve) activiteiten met de kinderen

T.a.v. de ouders:
1. Het onderhouden van goede contacten met de ouders/verzorgers
2. Het informeren van ouders/verzorgers (mondeling en via het ouderportal) over de voortgang van hun kind op het Kinderdagverblijf
3. Het overleggen met ouders/verzorgers over onderwerpen die in het belang zijn van het kind
4. Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in samenwerking met ouders en collega’s

T.a.v. het kinderdagverblijf:
1. Het beheren en onderhouden van de inventaris en de groepsruimte in het Kinderdagverblijf
2. Zorgdragend voor de algemene hygiëne en het verrichten van huishoudelijke taken
3. Het uitvoeren van licht administratieve taken (presentielijsten bijhouden e.d.

VOG en continue screening

Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Om deze reden stelt de Wet Kinderopvang medewerkers binnen de kinderopvang verplicht om in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG toont aan dat de betreffende persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt, geen strafblad heeft, bestaat sinds maart 2013 de continue screening. In maart 2018 gaan we nog een stap verder door een personenregister voor de kinderopvang in te stellen. Daar moeten alle kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van gastouders, maar ook vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en vaste bezoekers van gastouders zichzelf voor inschrijven.

Alleen als zij een schoon strafblad hebben, mogen zij in dit register staan en alleen geregistreerden in het register mogen in de kinderopvang werkzaam zijn.

Continue coaching en leren

Iedere medewerker wordt maandelijks gecoacht door de pedagogische coach, samen wordt stilgestaan bij de leerdoelen van de pedagogisch medewerker en onderzocht hoe deze leerdoelen te bereiken. Naast de vaste trainingen krijgen medewerkers krijgen volop de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen naar keuze zodat iedere medewerker haar eigen expertise kan ontwikkelen.

Mentorschap

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De mentor is verplicht om periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders te bespreken.
Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen moet de mentor het kind echt kennen, daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders worden tijdens het intakegesprek op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is.

Door de ontwikkeling van het kind te volgen, sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van het kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.

De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd.

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]