Pedagogisch beleid

Bij Kinderdagverblijf Small World staat een plezierige omgeving met een vrolijke en ontspannen sfeer centraal. Een omgeving waarin sociale ontmoeting en samenspel wordt gestimuleerd en waar de creatieve , taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat.

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven waar wij voor staan (onze visie) en wordt er stilgestaan bij onze werkwijze: Hoe werken wij en waarom hanteren wij deze werkwijze?

Voor onze medewerkers is het pedagogisch beleidsplan een richtlijn voor ons pedagogisch handelen, het biedt een houvast over hoe te werken met de kinderen en ouders van het kinderdagverblijf.

Onze werkwijze staat stapsgewijs uitgewerkt in ons Kwaliteitshandboek; Protocollen & Werkinstructies. Onze medewerkers weten waar ze de protocollen kunnen vinden en kennen en gebruiken ze ook.Het pedagogisch beleidsplan en kwaliteitshandboek zijn continue in ontwikkeling.

Wij gaan uit  van een actieve rol van ouders, bij ouders vinden er jaarlijks evaluatiemomenten plaats. Dit maakt dat onze beleidsplannen aangepast kunnen worden om verbeterpunten aan te brengen.

Klik hier om ons pedagogisch beleid in te zien

Pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf januari 2019 is het voor elke kinderopvangorganisatie verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten. Het doel van deze functie is het coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid, ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden

De functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. De functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach vertaalt beleid naar de concrete werkpraktijk. Teven heeft de functionaris als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De pedagogisch beleidsmedewerker draagt als coach zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer.

De resultaatgebieden van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach zijn:

Pedagogisch beleid voorbereiden en mede ontwikkelen

 • Signaleert in- en externe trends en ontwikkelingen op het aandachtsgebied.
 • Signaleert behoeften tot verbetering van bestaande processen, methoden en programma’s.
 • Vertaalt trends, behoeften en ontwikkelingen tot verbetering of vernieuwing naar het pedagogisch beleid van de organisatie en legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Zorgt voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie.
 • Adviseert de leidinggevende en interne betrokkenen omtrent het te voeren beleid op het aandachtsgebied.
 • Draagt zorgt voor de afstemming van beleid met interne betrokkenen en instanties.

Resultaat: beleid is voorbereid en mede ontwikkeld, zodanig dat relevante ontwikkelingen, trends en behoeften tijdig zijn gesignaleerd en een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van het pedagogisch beleid.

Pedagogisch beleid bewaken en realiseren

 • Vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum (op de groep).
 • Bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen.
 • Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden omtrent programma’s, methoden en instrumenten.
 • Signaleert mogelijkheden voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de dienstverlening. Draagt kennis en informatie over het pedagogisch beleid over ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zowel intern als extern (scholen, ouders etc.)

Resultaat: het pedagogisch beleid wordt bewaakt en gerealiseerd, zodanig dat beleid is vertaald baar concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden, welke tijdig en op de juiste wijze zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

Coachen van medewerkers

 • Helpt medewerkerker in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden, in relatie tot het pedagogisch beleid en achterhaalt samen de coaching behoeften.
 • Stelt een (individueel/groepsgericht) coaching plan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan.
 • Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties).
 • Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend en interveniërend op.
 • Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de leidinggevende.
 • Organiseert en geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm.
 • Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.

Resultaat: medewerkers worden gecoacht, zodanig dag is bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en aan deskundigheids- en kwaliteitsverbetering.

Vaststellen benodigde uren

Vanuit de wet Kinderopvang is een formule gecreëerd om de uren waarvoor een pedagogisch coach ingezet dienst te worden, in kaart te brengen.

*Formule inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker KDV Small World

50 uur per landelijk registernummer

+

7 x 10 uur (1 FTE x 10 uur)

=

Verplicht 120 uren inzet pedagogisch coach per jaar

*Indien er meer of minder FTE is neemt het aantal totale uren af/toe

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]